MENU

You are here

Vietnamese and Chinese Health and Social Services Information

Những buổi nói chuyện về đề tài liên quan đến vấn đề y-tế và xã hội vào sáng thứ Ba cuối tháng

 

Xin liên lạc cô Thu hoặc cô Tâm để biết thêm chi tiết: 613-238-8210

Nấu ăn thân hữu thứ Ba (tuần thứ nhì) hàng tháng.  Từ 9 giờ đến 12 giờ trưa.  

为华人提供每月一次的健康,精神健康及社区服务和资源讲座。