MENU

You are here

Message for Clients: Practical Assistance in Vietnamese

Xin Lưu Ý: 

Để giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh vi-rút Corona, Trung tâm chúng tôi đã quyết định tạm ngừng tất cả các hoạt động sinh hoạt nhóm và những cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp. 

Nếu quý vị cần giúp đỡ trong thời gian này, xin điện thoại cô Hoàng với số 613-238-8214 đường dây riêng 2378 vào những ngày thứ Hai, hoặc điện thoại cho tôi với số 613-238-8214 đường dây riêng 2371 hoặc 613-298-0478. 

Cảm ơn.