MENU

You are here

Message for Clients: Practical Assistance in Cambodian

ដោយសារតែជំងឺ COVID-១៩ នាងខ្ញុំ មិនអាចជួបប្រជាជន ទល់មុខគ្នាបានទេ។ ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង តាម ទូរស័ព្ទបាន ។ សូមទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំ ឈ្មោះម៉ូនីហ៊ាង

លេខ ៦១៣-៥៥៨-២៩៣៩ ប្រសិនអ្នកមានសំណួរ ឬប្រសិនអ្នកចង់ជួបខ្ញុំ។