MENU

You are here

Shopping Group

Weekly transportation for seniors (60+) to a local grocery store and shopping mall. Please call in advance if you would like to participate as seating is limited!

Mondays

To register | Call 613-238-1220 ext. 2381.

Dành cho người cao niên hoặc người có bệnh kinh niên và thiếu phương tiện di chuyển vào sáng Thứ Hai đầu tháng.

Program Day: 
Monday
Category: 
Location: